Bond van die Vermeulen Familie.

 

Bond se Algemene ledevergadering : 18 Junie 2016

Neem asseblief kennis van 'n Algemene Ledevergaderingvan die Vermeulen Bond gehou te word op Saterdag 18 Junie 2016 om 11:00 te Mememto Restaurant en Onthaal, Fochville, geleë vanaf die N12, op die R500 (net nadat regs afgedraai het na Fochville dorp aan die linkerkant van die pad) .

Hiermee rig ons ‘n uitnoding aan ons lede om asb. die vergadering by te woon, saam met ons te kuier en die dag te geniet..

Laat weet net vooraf indien u wel gaan bywoon.

Tel 083 627 0573 of jverm@lantic.net

DIE VERMEULEN FAMILIE in SUID AFRIKA:

Die twee VERMEULEN stamvaders is albei afkomstig vanaf Utrecht, Nederland. Ons vind dat die naam VERMEULEN vir die eerste keer in die 14de eeu in Amsterdam voorkom. Die naam VERMEULEN is afgelei van “Molen”, wat “meule” beteken. Die Nederlanders het die “o” klank as “eu” uitgespreek en daarom het MEULEN, VERMEULEN en VAN DER MEULEN, ook meer dikwels as MOLEN, VERMOLEN en VAN DER MOLEN voorgekom.(Cecile Vereecken, “Van * slut-ila naar sleutel. Umlaut en spontane palatisering op Nederlands taalgebruik”, in : HCTD 12 (1938), p74.)
Ons vind bv. Ene Geeraert Hendricx VERMEULEN, gebore Ommel bij Asten ca 1575, wat in Zuidoost-Brabant, ‘n uitgebreide VERMEULEN nageslag gehad het. (Een Familiegeschiedenis in ruim vier eewen, Best 1993; vgl. GN 49 (1994), p 89).

Verder vind ons dat VERMEULENS ook afstam uit die nageslag van ene Sebastiaan Maertens.Hy woon gedurende die tydperk 1525 tot 1600 in die dorp Oud-Alblas, in die Alblasserwaard. 
In 1597 gebruik het 7½ morg leengrond in Matena en word hy “MOLENAAR” genoem. Sy kleinseun, Cornelis Maertens Bastiaens, trou in 1624 te Oud Alblas met Lijsken Wouters. In ‘n akte van 1656 word na hom as “Molenaer” verwys.

Cornelis se kleinseun Pleun die seun van Nannigh en die agter/agterkleinseun van Sebastiaan gebruik die agternaam van VERMEULEN toe hy in 1699 met Ariaantje Pieters Plomp trou. Hy woon na sy troue in Papendrecht. In 1704 trou het met Aartje Jan van de West. Vandag na meer as 300 jaar woon ‘n groot gedeelte van Pluen en Aartje se nakomelinge in Papendrecht. 

Nadat Nederland in 1810 onder die Franse ryk ingelyf is, moes elkeen in 1811 ‘n agternaam (van) aanneem. VERMEULEN, word toe reeds vir meer as 100 jaar in amptelike stukke as ‘n van gebruik. In Nederland het VERMEULENS ‘n vername rol, op alle vlakke van die samelewing gespeel.
Vanaf Nederland het VERMEULEN afstammelinge eers na Flaandere en Duitsland en later na alle wêrelddele uitgewyk. Gedurende die volkstelling van 1947 was 13582 Nederlanders as  VERMEULEN geregistreer. 
In België was die van VERMEULEN in 1999 elfde op die lys van vanne wat die meeste voorkom.

Die Suid-Afrikaanse Nasionale kieserslys van 1994, toon dat op daardie stadium, 5760 VERMEULEN kiesers geregistreer was.
Die volgende faktore dra by tot die uiters moeilike taak om besonderhede van ons Suider-Afrikaanse VERMEULEN voorouers in Nederland na te speur;

 Die dokumentasie van die VOC. voor 1700, is deur ‘n brand verwoes. 
 Vanne is amptelik eers vanaf 1811 wetlik vereis. (Kinders het hul vader se naam as tweede naam of van gedra).
Tot 1811 is huwelike normaalweg in die kerk voltrek. 

STIGTING VAN DIE BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE:
Die Vermeulens woonagtig in Suid-Afrika stam hoofsaaklik uit twee verskillende stamvaders naamlik :

(1) Jan (Willemszoon)
(2) Dirk (Corneliszoon)

Afstammeling van hierdie twee families het op 3 Maart 2000 te Klerksdorp, Suid Afrika vergader en die BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE is gestig. Stigtings informasie.

Advertensie

 

Die Meulenaar 1 van 2015 


PDF Dokument. Kliek hier >>

Wil u graag nuus stuur vir die omsend brief
Kliek hier om nuus in te stuur. 

Volg die Vermeulens op Facebook 

Voorsitter, Bond van die Vermeulen Familie.

Johan Vermeulen

018 468 1473 of sel. Nr. 083 627 0573

Faks. 086 675 3742

Posbus 6271

FLAMWOOD,

2572.

E-pos ; jverm@lantic.net


Translate This Page