Bond van die Vermeulen Familie

 

BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE BYEENKOMSTE.AGTERGROND :


Aangesien dit nie moontlik is om al die lede van die Bond by een byeenkoms te betrek nie, is besluit om streekbyeenkomste te organiseer.


DOELWIT :


 • Om lede in te lig oor die vordering van die Bond. Lede se insette te verkry,
 • Persone wie kwalifiseer vir lidmaatskap te werf.
 • Familiebande tussen Vermeulens en Vermeulen afstammelinge te bevorder.


WIE MAG BYWOON :


 • Alle lede, hul gades en gesinslede.
 • Alle Vermeulen afstammelinge van enige van die twee stamvaders, hul gades en gesinslede.

EERSTE STREEKBYEENKOMS GANSBAAI.

Die eerste Vermeulen streekbyeenkoms was gehou op Saterdag, 16 Desember 2000, in die Overberg Boothuis te Gansbaai.
Die byeenkoms is afgesluit met ‘n kerkdiens in die NG Kerk, Gansbaai op 17 Desember 2000.

Die byeenkoms is bygewoon deur 63 persone ( Vermeulens en Vermeulen afstammelinge).

Van die 63 persone was 28, (40%) geregistreerde lede van die Bond.

Die aanwesiges het die byeenkoms as uiters suksesvol beskou en het dan ook versoek dat streekbyeenkomste ‘n gereelde instelling word.

Die Bestuur van die Bond wens hiermee almal wat teenwoordig was te bedank vir hul teenwoordigheid.

      


TWEEDE STREEKBYEENKOMS: CARNARVON

Die tweede streekbyeenmoms is gehou op Vrydag, 13 April 2001 in die NG Kerk Jeugsentrum, Carnarvon.

Alhoewel dit in die middel van die Paasnaweek gehou is, is bestuur tevrede met die opkoms.

Die volgende resultate is behaal:

 • 35 persone was teenwoordig.
 • 15 (van die 35) was Bondslede.
 • 5 nuwe lede en een vriend het aangesluit.
 • ‘n netto wins van R99.42 is vir die Bond behaal.

Die geleentheid is ook benut om begraafplase te Britstown, Carnarvon en Loxton te besoek.
Dit word gedoen om inligting,reeds geboekstaaf, te kontroleer en moontlike nuwe inligting in te win.

DERDE STREEKBYEENKOMS : PRETORIA

Die derde streekbyeenkoms is gehou op Saterdag, 20 Oktober 2001 by die Pioniers Opelug Museum, Pretoria.
(Op die terrein wat oorspronklik aan die Pretoria VERMEULEN pioniers behoort het).

Alhoewel die byeenkoms wyd geadverteer is, was die byeenkoms uiters teleutstellend.
Selfs die reën kon nie as ‘n verskoning gebruik word nie.- beide die vergadering en die braai is onderdak gehou.

Vyftien persone, wie bevestig het dat hulle gaan bywoon het nie op gedaag nie.

In Pretoria en omgewing woon ‘n verdere vyftien bondslede wie nie die byeenkoms bygewoon,
verskoning gemaak of  enigiets van hulle laat hoor het nie.

Die volgende resultate is behaal :

 • 35 persone was teenwoordig.
 • 17 (van die 35) is lede
 • 2  (van die 35 is vriende van die Bond)
 • 18 nuwe lede is gewerf.
 • ‘n Netto verlies van R18.14 is behaal.

VIERDE STREEKBYEENKOMS : CARLETONVILLE.

Die vierde streekbyeenkoms is op 7 September 2002 te Carletonville gehou.
Albie en Yvonne VERMEULEN het hul fasiliteite te Lomatistraat 12, Carltonville,tot ons beskikking gestel.

Die volgende resultate is behaal :

 • 30 Persone het die byeenkoms bygewoon.
 • 14 (van die 30) was lede van die Bond.
 • 8 Persone het as nuwe lede aangesluit.
 • ‘n Netto surplus van R16.12 is behaal.
                                                                

VYFDE STREEKBYEEMKOMS : BLOEMFONTEIN.
Die vyfde streekbyeenkoms het plaasgevind op Satrerdag 31 Mei 2003 te
 Bloemfontein.

Die volgende resultate is behaal :

 • 45 Persone het die byeenkoms bygewoon.
 • 14 (van die 45) was lede van die Bond.
 • 7 Persone het as nuwe lede aangesluit.
 • ‘n Netto surplus van R20.21 is behaal.                                                      

                                                                                  
SESDE STREEKBYEENKOMS : KLERKSDORP

Die sesde streekbyeenkoms het plaasgevind op 18 Junie 2005 te Senwes Lapa Klerksdorp. Die Algemene ledevergadering was eers gehou en daarna die herdenking van die vyf jarige bestaan van die Bond.

Die verrigtinge was bygewoon deur 23 persone waarvan 13 Bondslede was.Tydens die viering skenk en oorhandig Michael Johannes (Mike) Vermeulen aan elkeen van Izak en Johan Vermeulen die eerste druk geslagsregister. Die eerste druk geslagsregister van 2004 word ook by hierdie byeenkoms bekend gestel.Drie van ons huidige bestuurslede het die byeenkoms bygwoon naamlik Izak, Zelma en Stoffel.

SEWENDE STREEKBYEEMKOMS : BLOEMFONTEIN.
Die sewende streekbyeenkoms het plaasgevind op Satrerdag 5 Nov 2011 te
Bloemfontein.


BORGE :

Die byeenkoms en Ledevergadering is gedeeltelik geborg deur die volgende Vermeulen’s:


1.Eric Vermeulen van Vrystaat batterye

2.Nico Vermeulen, van Nico Vermeulen wyne in die Paarl.

3.Nico Vermeulen van Strubensvalei

4.Marius Vermeulen van Pretoria


75 persone het die byeenkoms bygewoon en hierdie byeenkoms was een van die mees suksesvolste byeenkomste nog.

Die Meulenaar 1 van 2012 wat op hierdie webblad onder "Nuusbriewe" gepubliseer word handel oor hierdie byeenkoms.

Die opgedateerde geslagsregister van 2011 is dan ook op hierdie byeenkoms bekend gestel.


                                                                                                             


Translate This Page