Bond van die Vermeulen Familie

 

GRONDWET.
 
INHOUD:

 1. NAAM.
 2. DOELSTELLINGS.
 3. METODES OM DOELSTELLINGS TE BEVORDER.
 4. LIDMAATSKAP.
 5. STEMREG.
 6. LEDEVERGADERING.
 7. FINANSIëLE PERIODE.
 8. BESTUUR VAN DIE BOND.
 9. BEVOEGDHEDE VAN DIE BESTUUR.
 10. ERE-LIDMAATSKAP.
 11. WYSIGING VAN DIE GRONDWET.
 12. ONTBINDING.

1. NAAM:

Die naam van die Bond is die BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE en word verder slegs die Bond genoem. Die Bond is met regspersoonlikheid beklee en kan in sy eie naam as eiser of verweerder in gedinge optree en kan al die handelinge verrig wat nodig is vir die bereiking van sy doelstellings.

2. DOELSTELLINGS:

Die bevordering van die samehorigheid en belange van die Vermeulen familie;
Die bevordering van trots in die Vermeulen-familienaam en die verstewiging en instandhouding van sosiale en kulturele bande onder lede van die Bond en om sodoende kontak met nasate te bou en te bevorder;
Die stigting en instandhouding van 'n beursfonds vir die opvoeding, opleiding en tersiêre studiebehoeftes van kinders van lede van die Bond;
Die aankoop en verkryging, op welke wyse ookal, van goedere, roerend sowel as onroerend, wat van tradisionele, geskiedkundige of kulturele belang vir die lede van die Bond mag wees.
 
3.METODES OM DOELSTELLINGS TE BEVORDER
 
Die sameroeping van byeenkomste en belê van vergaderings;
Die verspreiding van 'n Bond-nuusbrief;
In samewerking met die Buro vir Heraldiek, 'n erkende Bondswapen vir die Vermeulen familie te ontwerp en te registreer;
Die aanlê en byhou (opdatering)  van 'n familiegeslagsregister;
Die daarstelling en uitbouing van 'n familie-argief en/of 'n familiemuseum;
Die aankoop en instandhouding van bates in klousule B4 hierbo genoem;
Stigting van Takke van die Bond in Provinsies van die Republiek van Suid-Afrika.
 
 
4.LIDMAATSKAP
 
Enige persoon wie:
reeds die ouderdom van 18 jaar bereik het en die draer is/was van die van Vermeulen, en wie se ouer/s, voog/de of eggenoot 'n direkte afstammeling is/was van enige een van bogenoemde stamvaders, kan op die voorgeskrewe aansoekvorm om lidmaatskap van die Bond aansoek doen.
Bestuur sal die aansoek oorweeg en kan sodanige aansoek aanvaar, onderworpe aan:
Die aansoeker moet aan al bogenoemde kwalifikasies voldoen, en
Die aansoeker moet die voorgeskrewe intree-lidmaatskapfooie betaal het.
    
'n Lidmaatskapsertifikaat sal aan alle nuwe lede uitgereik word.  Lidmaatskap bly van krag vir solank sodanige lid se jaarlikse lidmaatskapfooie voor 'n vasgestelde datum betaal is.
 
5.STEMREG
 
Elke lid het een stem.
Stemme word uitgebring deur lede, in persoon teenwoordig op 'n ledevergadering of deur middel van 'n behoorlik
voltooide en ingediende volmag.
 
6.LEDEVERGADERING
 
Die bestuur hou 'n register in stand van alle lede/gevolmagtigdes wat ledevergaderings bywoon.
Kennisgewing van 'n ledevergadering word minstens dertig dae voor die vasgestelde datum aan
volwaardige lede per pos na die adres wat in die register  verskyn, gestuur.
Een/sewende van die getal volwaardige lede of vyftig (welke getal die kleinste is) vorm 'n kworum op 'n
ledevergadering.  Die Voorsitter van die Bestuur of in sy afwesigheid, die Voorsitter van die
vergadering sit by sodanige vergadering voor en by staking van stemme het hy 'n beslissende stem.
Tensy anders hierin bepaal, geskied stemming by wyse van die opsteek van hande.
Indien daar na die verloop van een uur na aanvangstyd van die vergadering nie voldoende lede op sodanige
vergadering teenwoordig is nie, verklaar die Voorsitter die vergadering nietig.
Daar moet jaarliks 'n algemene ledevergadering gehou word.
Die algemene ledevergadering moet gehou word nie later nie as 6 maande na die sluiting van 'n finansiële jaar.

Die volgende aangeleenthede moet tydens die algemene ledevergadering oorweeg word:
 
Die finansiële state van die Bond vir die vorige finansiële jaar
Die verkiesing van die lede van die bestuur
Die oorweging van die bestuur se handelinge
Die aanstelling van ouditeure en die oorweging van hul vergoeding
Optrede teen lede wat nie die doelstellings van die Bond bevorder nie.
Enige ander lede-aangeleenthede
Goedkeuring van ere-lidmaatskap
 
Besluite word geneem en goedgekeur deur 'n meerderheid van stemme.
 
7.FINANSIëLE PERIODE
Die eerste finansiële jaar strek vanaf datum van stigting tot 28/29 Februarie en daarna vanaf 1 Maart tot 28/29 Februarie, jaarliks.
 
8.BESTUUR VAN DIE BOND
Die Bestuur van die Bond bestaan uit minstens drie lede
Die lede van die Bestuur word op 'n algemene ledevergadering gekies en verrig diens tot die volgende algemene ledevergadering.. Enige vakature wat ontstaan weens die uittrede of dood van 'n lid, word tot die volgende algemene vergadering deur die oorblywende bestuurslede self aangevul.
Die voorsitter word deur die lede van die bestuur gekies.
Een helfte (½) van die Bestuur plus een vorm 'n kworum tydens’n bestuursvergadering.
In geval van 'n staking van stemme op 'n Bestuursvergadering het die Voorsitter 'n beslissende stem.
Die Voorsitter en nog 'n bestuurslid tree as dagbestuur op om daardie sake te behartig wat die Bestuur spesifiek aanwys.
Die Bestuur besluit van tyd tot tyd op die aanvangslidmaatskapfooie en die jaarlikseledegeld, asook die jaarlikse finale datum waarop ledegeld betaal moet wees.
Die uitvoering van alle doelstellings berus by die Bestuur.
Die bestuur open 'n bankrekening waarin alle gelde waaroor die bestuur beheer het, gestort word.
Die bestuur sal minstens een keer per jaar vergader.‘n Ledevergadering moet deur die bestuur belê word en een-sewende van die
volwaardige lede van die Bond kan '’n skriftelike versoek, met motivering, tot die bestuur rig dat 'n ledevergadering belê word.
Die bestuur reël familiesaamtrekke en handel in die verband of op 'n besluit van die ledevergadering of volgens eie  oordeel.
 
9.BEVOEGDHEDE VAN DIE BESTUUR
Die Bestuur het die volgende bevoegdhede:
 
Om roerende  en onroerende goedere te aanvaar, verkry, koop, verkoop, huur, verruil, transporteer of ontvang by wyse van 'n donasie of andersins en om die gelde van die Bond by goedgekeurde handelsbanke te belê.
Om in belang van die Bond geld te leen teen sekuriteit van vaste eiendom en verbande daaroor te laat registreer.
Om in die algemeen aan die doelstellings vervat in Klousule B hierbo, volgens eie goeddunke, uitvoering te gee.
Om 'n geding in die belang van die Bond in te stel en enige geding wat teen die Bond ingestel word, te verdedig.
 
10.ERE-LIDMAATSKAP
 
Tydens die algemene ledevergadering, kan ere-lidmaatskap aan lede toegeken word.  Sodanige lede sal kwytgeskeld wees van alle toekomstige ledegeld en sal dus lewenslank 'n lid van die Bond wees met behoud van alle lidregte.
 
 
11.WYSIGING VAN DIE GRONDWET
 
Bepalings van hierdie grondwet kan alleen gewysig word by wyse van 'n twee-derde meerderheid van volwaardige lede teenwoordig op 'n ledevergadering, spesiaal vir die doel byeengeroep.
 
 
12.ONTBINDING
 
Die Bond word op die volgende wyse ontbind:
Kragtens 'n besluit van 'n twee-derde meerderheid van volwaardige lede geneem op 'n ledevergadering spesiaal vir dié doel byeengeroep;
Kragtens 'n hofbevel deur enige lid verkry op grond van die nie-funksionering van die Bond, of 'n versuim om die doelstellings van die Bond te verwesenlik.
By ontbinding word die Bond se bates te gelde gemaak deur 'n likwidateur aangestel deur lede of die Hof wat die ontbindingsbevel uitreik, wat die geval ook mag wees en nadat die skulde wat daar mag wees, vereffen is, verdeel die likwidateur die opbrengs van die bates soos hy opgedra word of deur die ledevergadering wat besluit het dat die Bond ontbind moet word, of die Hof wat die ontbindingsbevel uitreik. af aan alle lede gegee.
Notules van die algemene jaarvergaderings is op versoek, aan lede van die Bond wat vergaderings nie kon bywoon nie, beskikbaar.

Translate This Page