Bond van die Vermeulen Familie

 

                                        INHOUDSOPGAWE 

 • Die Meulenaar nr.2 van 2001
 • Die Meulenaar nr.2 van 2003
 • Die Meulenaar nr.1 van 2004
 • Die Meulenaar nr.2 van 2004
 • Die Meulenaar nr.3 van 2004
 • Die Meulenaar 1/2012
 • Die Meulenaar 2/2012
 • Foto's van die Bond se uitstalling by die Genealogie- en Erfenisfees.
 • Die Meulenaar 2013
 • Die Meulenaar 2015
 • Die Meulenaar 2016
 • Die Meulenaar 2018

Die Meulenaar is die amptelike nuusbrief van die Bond en word waar moontlik jaarliks uitgegee aan alle lede en bondsvriende. Dit bevat besonderhede van die algemene jaarvergadering , Bond saamtrekke asook interessante foto’s van lede.

Lede word versoek om alle nuuswaardige gebeurtenisse, prestasies van lede, geboortes, huwelike en sterftes saam met foto’s aan die bestuur te stuur vir plasing.

Ek publiseer graag die volgende nuusbriewe met van die interessantste artikels in die publikasies.Ongelukkig kan die hele dokument nie publiseer word nie maar u kan die hele dokument aflaai en of lees. Dit word ook jaarliks aan elke lid en Vriende van die Bond gestuur.

Die Meulenaar 2/2001

Let op die volgende:

 • Artikel van Johan Vermeulen van Melkbosstrand oor die Europese afkoms van die Vermeulens.
 • Gansbaai saamtrek.
 • Ons eie Vermeulen millennium baba. Klik hier vir nuusbrief

Die Meulenaar 2/2003

Let op volgende: 

 • Sybrand Johannes Vermeulen en die Vermeulens van die Overberg.
 • Navorsers van die Vermeulen geslagsregister. Klik hier vir nuusbrief

Die Meulenaar 1/2004

Let op die volgende:

 • Artikel oor Petrus Cornelis Vermeulen.
 • Artikel oor Gerrit Vermeulen, die eerste Vermeulen in Suid.Afrika. Klik hier vir nuusbrief.

Die Meulenaar 2/2004

Let op artikel oor Giel Vermeulen soos verskyn in die Huisgenoot van 1952.04.11. Klik hier vir nuusbrief.

Die Meulenaar 3/2004

 Artikel oor Thys Vermeulen van Gansbaai. Kliek hier vir nuusbrief.

DIE MEULENAAR 1/2012

Hierdie nuusbrief bevat inligting oor die saamtrek en algemene jaarvergadering wat op 5 November 2011 te Bloemfontein gehou was. Die volgende belangrike besluit is onder andere daar geneem ten opsigte van Vriende van die Bond:

 Die Bond het besluit dat die volgende persone as ʼn vriend toegelaat sal word indien

 * Hy/sy moeder ʼn gebore (geregistreerde) Vermeulen is/was;

* Hy/sy ouma ʼn gebore (geregistreerde) Vermeulen is/was;

* Hy/sy ʼn gebore (geregistreerde Vermeulen is, maar nog nie die ouderdom van 18jr. bereik het nie.

 ʼn Vriend geniet dieselfde voordele/voorregte as ʼnlid van die Bond. Hy/sy mag egter nie voorstelle in dien of stem op ʼn algemene vergadering nie en mag ook nie dien as ʼn bestuurslid nie.

 Hierdie nuusbrief handel bevat inligting oor hierdie suksesvolle saamtrek saam met foto’s. Kliek hier om nuusbrief af te laai.

 

Die Meulenaar 2/2012

 Dit bevat inligting van die algemene jaarvergadering gehou op 18 Augustus 2012 te Kraalkop, Fochville. Hierdie is ʼn baie insiggewende nuusbrief en bevat foto’s van nuwe lede, lief en leed van lede asook die volgende:

 • Inligting t.o.v. die Vermeulens se bydraes met die totstandkoming van Pretoria en onder andere ook waar Vermeulen Straat aan sy naam kom;
 • Inligting oor ons facebook blad; Vermeulens in Rome;
 • ʼn Bydrae oor die vlieënier Flippie Vermeulen;
 • Vermeulens around the World en
 • berigte uit Nederlandse koerante oor Vermeulen nasate.
 • Klik hieronder op skakel om nuusbrief af te laai.

Die Meulenaar 2013

 Die nuusbrief bevat inligting oor die ledevergadering gehou op 31 Augustus 2013 by die N.G.Kerk Lynwoodrif Pretoria. Die Genealogie- en Erfenisfees uitstalling vind ook daar plaas waar die Bond ʼn suksevolle en indrukwekkende uitstalling hou. Giep Vermeulen word op hierdie vergadering as bestuurslid verkies en dien vandag nog  op die bestuur.Klik hier om nuusbrief af te laai.


 

Die Meulenaar 2015

 Dit handel oor die algemene jaarvergadering wat te Fochville op 27 September 2014 gehou is en waar Marius Vermeulen tot die bestuur verkies is. Marius is ons huidige voorsitter. Daar word kennis geneem van nuwe lede en die gewone lief en leed van lede. Let op die positiewe betrokkenheid van Vermeulen afstammelinge op die Bond se “facebook”-blad. 379 persone is lid op die blad. Daar is ook ʼn artikel oor Doug Vermeulen oor sy voorgeslag. Klik hier om af te laai.

 

Die Meulenaar 2016

 Die nuusbrief handel oor die normale life en leed van lede. Daar word met leedwese kennis geneem oor die afsterwe van Hannetjie Vermeulen wat op 19/08/2014 dood is. Sy het ook navorsing gedoen oor die Vermeulen familie en was ʼn erelid van die Bond. Dit word gemeld dat die Bond uit 84 lede en 6 Vriende bestaan. Die omsenbrief handel ook oor:

 • ʼn Artikel oor die stamvader Hendrikus Lambertus Vermeulen
 • Vermeulens van Carnarvon.
 • Hannes (Saag) Vermeulen van Gansbaai.
 • ʼn Artikel van S D Fourie Medisynekassie. 
 • Klik hier om af te laai.


Die Meulenaar 2018

 Die algemene jaarvergadering word op 19 Augustus 2017 te Fochville gehou waar Marius Vermeulen as Voorsitter gekies word. Baie geluk aan hom met sy verkiesing. Ook baie geluk aan Zelma Geldenhuys nee Vermeulen met haar verkiesing as bestuurslid. Die omsendbrief handel verder oor die lief en leed van lede. Klik hier om af te laai.

ONS NUUTSTE UITGAWE VAN DIE MEULENAAR 2019 


Ons nuutste uitgawe van ons nuusblad is beskikbaar. Klik hier om dit te lees of af te laai.


Uitstalling van Bond by die Genealogie- en Erfenisfees

Foto’s van die Bond se uitstalling by die Genealogie- en Erfenisfees te gehou te Pretoria op 31 Augustus 2013.