Bond van die Vermeulen Familie

Placeholder Picture

lidmaatskap van die Bond van die vermeulen familie

Enige persoon wie reeds die ouderdom van 18 jaar bereik het en die draer is/was van die van Vermeulen en wie se ouer/s, voog/de of eggenoot 'n direkte afstammeling is/was van enige een van die twee erkende stamvaders Jan Willemsz en Dirk Cornelisz, kan op die voorgeskrewe aansoekvorm om lidmaatskap van die Bond aansoek doen. Let op die bepalings van die Bond se grondwet wie kwalifiseer om ʼn Vriend van die Bond te word.

Wat bied die Bond jou

Vir aandag van nuwe en bestaande lede

Ledegeld beloop R75.00 per lid en R50.00 per vriend per jaar. (Hierdie ledegeld is met ingang van 1 Maart 2012 vir die eerste keer sedert stigting verhoog tot bogenoemde bedrae.)

Ledegeld vir bestaande lede is nou weer hernubaar vir die tydperk 2021/03/01 tot 2022/02/28 en moet asb. voor of op 30 April 2021 inbetaal word in die Bond se bankrekening soos hieronder vermeld. Stuur asb ‘n afskrif van die bewys van betaling na Langstraat 16 De Kelders GANSBAAI 7220 of per e.pos na vermeulenbond00@gmail.com. Meld u naam en lidmaatskapnommer op die inbetaalstrokie as verwysingsnommer.

Nuwe aansoekers moet ook die aansoekvorm (sien hieronder om af te laai) saam met die bewys van betaling per e.pos of gewone pos aanstuur.

Ten einde die voortbestaan van die bond te verseker en of groei te bevorder ,word ‘n beroep op alle Vermeulen afstammelinge gedoen om lede van die Bond te word en alle bestaande lede word versoek om hul ledegelde jaarliks betyds te betaal.

Bankbesonderhede

Rekeninghouer: Bond Vermeulen
Bank: Absa
Bankkode: 632005
Tjek Rekeningnr: 4097306281 

Aansoek om lidmaatskap

Die aansoekvorm (.pdf) kan HIER afgelaai word


Tuisblad | Bond Stigting | Grondwet | Lidmaatskap | Stamvader Jan | Stamvader Dirk | Familiewapen | Erfenis | Byeenkomste | Nuusbriewe | ErfenisKontak Ons | Terme en Voorwaardes

thewebman.co.za